Prohlášení o ochraně dat

BOC AG se při vytváření těchto webových stránek zavázala k dodržování veškerých odpovídajících právních ustanovení, k ochraně osobních údajů, jakož i ochraně dat. Respektujeme ochranu Vašich osobních údajů a striktně dodržujeme pravidla o ochraně. Osobní data budou na těchto stránkách pouze tehdy zveřejněna, pokud Vy sami k tomu dáte souhlas a to jen v technicky nutném obsahu. V žádném případě nejsou získané údaje dále prodávány nebo z jiných důvodů převáděny na třetí osoby. Následující prohlášení Vám poskytuje náhled na to, jak ochranu dat zajišťujeme a jaký druh dat a k jakému účelu zveřejňujeme.

Zpracování dat na webových stránkách

Data, která dobrovolně v rámci kontaktních dotazů nebo registrace uživatelského konta uvedete, jsou ze strany BOC uložena a statisticky zpracována. Tato data můžete kdykoliv shlédnout v uživatelské části a v případě potřeby je změnit nebo smazat. Na základě přijetí vašich přihlašovacích údajů, souhlasíte s bezplatným zasíláním informací BOC. Tento souhlas  můžete kdykoliv zrušit. 

Doplňkově k tomu ukládá BOC automaticky ve svém Server-Log-Files ty informace, které nám Váš prohlížeč předá. To jsou:

  • Typ prohlížeče/verze
  • Používaný operační systém
  • Odkazované URL (navštívené stránky)
  • IP Adresa
  • Čas přihlášení na server 


Kompilace těchto údajů s jinými datovými zdroji, především s daty z Vašeho uživatelského účtu se neprovádí. Data jsou po statistickém vyhodnocení vymazána. 

Kromě toho používáme službu Google Analytics pro analýzu přístupů na webové stránky. V případě, že nechcete aby Váš přístup byl v anonymní formě námi statisticky vyhodnocován, zablokujte si ve Vašm prohlížeči přístup na www.google-analytics.com. 

 

Cookies 

Webové stránky používají na více místech tzv. "Cookies". Ty slouží k tomu, aby mohla být naše nabídka vytvářena v uživatelsky přívětivé, efektivní a bezpečné formě. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a prohlížeči. Většina námi používaných Cookies jsou tzv.  "Session-Cookies". Tato budou po ukončení Vaší návštěvy automaticky vymazána. Cookies nezpůsobují ve Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. 


Právo na informaci

Máte kdykoliv právo na informace o datech uložených k Vaší osobě, jejich původu a příjemci, jakož i účelu zpracování. Kontakt


Další informace

Vaše důvěra nás zavazuje. Proto jsme Vám také kdykoliv k dispozici ohledně otázek Vašich osobních dat. Pokud máte otázky, které jsme v tomto prohlášení neobjasnili, nebo chcete důkladnější objasnění, můžete se na nás přímo obrátit.


Stav leden  2012


BOC si vyhrazuje právo, na těchto webových stránkách provést kdykoliv aktualizaci, vylepšení nebo změny obsahu. Toto se děje bez předchozího upozornění.